skip to Main Content

Complint amb el deure d’informació segons article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els informem de les següents dades:

L’empresa titular del domini web és SURYA OM RAM YOGA SL (d’ara endavant, YogaOne Surya), amb domicili a Taquigraf Serra 6, 08029 Barcelona.

Número de CIF: B16680951 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Llibre 47937, Foli 97, Fulla B 566902, Inscripció 1. Correu electrònic de contacte: info@yogaonesurya.com.

Qualsevol persona que navegui per aquest Lloc web assumirà el paper d’Usuari i es compromet a observar i emplenar rigorosament les disposicions aquí disposades, i també a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

TERMES I CONDICIONS DE COMPRA

Els presents Termes i Condicions (d’ara endavant, T&C) reglamenten el servei de compra online que permetrà la contractació dels productes i/o serveis oferts en el lloc web www.yogaonesurya.com.

YogaOne Surya, és el titular del lloc web i proveïdor dels productes i/o serveis que es comercialitzen a través d’aquest.

La relació contractual de compravenda implica el lliurament, a canvi d’un preu determinat expressament en aquest lloc web, d’un producte o servei concret.

La compra a través d’aquest lloc web suposa l’adhesió als T&C en la versió publicada en el moment en què s’accedeixi al lloc web, la qual cosa implica que l’usuari:

  • Ha llegit i comprèn l’exposat en el present document.
  • És una persona amb capacitat i edat suficient per a contractar.
  • S’encarrega de complir amb les obligacions recollides en l’escrit.
  • L’usuari respon de la veracitat de les dades que faciliti durant el procés de compra online. També, en cas que la contractació en aquest lloc web demandi el registre de l’usuari, aquest té plena responsabilitat sobre l’ús i custòdia del nom d’usuari i contrasenya que se li faciliti, responent dels actes que amb aquests es realitzin. L’usuari haurà d’avisar al prestador, quan tingui coneixement d’això, sobre la pèrdua, revelació o accés no autoritzat d’un tercer a la seva àrea privada d’usuari.

YogaOne Surya es reserva la facultat de modificar els presents T&C, sense que això afecti els productes o serveis que s’hagin adquirit a través del Lloc web amb anterioritat a aquesta modificació.

COMANDES I CONDICIONS DE VENDA

Per a poder contractar una comanda, l’usuari haurà de ser major de 18 anys.

Per a poder realitzar la comanda, l’usuari haurà de facilitar totes les dades sol·licitades en el procés de compra, que seran necessaris per a atendre correctament l’encàrrec.

PREU, FORMA DE PAGAMENT I CODIS DE DESCOMPTE

Tots els preus dels productes o serveis del lloc web inclouen l’IVA i els restants imposats que poguessin ser aplicables. Els preus s’expressen en Euros (€).

Els preus mostrats per a cada producte o servei no inclouen les despeses d’enviament, assegurança d’enviament o qualsevol altre servei addicional al producte o servei adquirit, tret que clarament s’indiqui el contrari. Qualsevol d’aquestes despeses addicionals que siguin aplicables seran anunciats a l’usuari abans de finalitzar la compra.

Els preus aplicables a cada producte o servei seran els publicats en el lloc web i aplicats de forma directa pel procés de contractació en l’última fase d’aquest. L’usuari admet que la valoració econòmica d’alguns dels productes o serveis oferts podrà variar en temps real. En qualsevol cas, això serà sempre comunicat amb precedència a la formalització de la compravenda.

L’usuari s’obliga a pagar en el moment de realitzar la comanda, i podrà pagar en qualsevol dels mètodes de pagament especificats en el lloc web.

A posteriori al fet que el pagament sigui efectuat, l’usuari rebrà un e-mail de confirmació de la comanda, en el qual s’inclourà un resum dels articles adquirits, la modalitat d’enviament sol·licitada i l’adreça de destinació.

TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT

YogaOne Surya disposarà del producte adquirit per l’usuari a les instal·lacions de YogaOne Surya preparat per a que pugui ser recollit. És responsabilitat de l’usuari la recollida i el trasllat d’aquest.

YogaOne Surya no assumeix cap responsabilitat quan la recollida de les comandes no es realitzi degut a qualsevol causa imputable a l’usuari.

YogaOne Surya realitzarà totes les mesures necessàries perquè el lliurament pugui realitzar-se en el termini acordat. YogaOne Surya considera la confirmació del pagament, per qualsevol dels sistemes que estiguin habilitats, una condició necessària per a poder preparar la comanda.

L’entrega es considerarà efectuada a partir del moment en el qual YogaOne Surya posi el producte a disposició de l’usuari.

CANVIS I DEVOLUCIONS

La política de canvis i devolucions només s’aplica a aquells productes comprats a través del nostre lloc web.

  • Producte defectuós
    En cas de tractar-se d’un producte defectuós, hauràs de posar-te en contacte per mail a info@yogaonesurya.com i enviar-nos una foto on es mostri amb claredat el desperfecte, i tractarem de verificar que el producte és realment defectuós.
  • Dret de desistiment
    Teniu dret a desistir d’aquest contracte en un termini de 15 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 15 dies naturals del dia de la celebració de la finalització de la compra.

Per exercir el dret de desistiment, haureu de notificar-nos a YogaOne Surya o a l’adreça de correu electrònic info@yogaonesurya.com la vostra decisió de desistir de la compra a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic).

Podreu utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que utilitzar-lo no és obligatori.

Model de formulari de desistiment

A l’atenció de:
YogaOne Surya
Taquigraf Serra, 6
08029 Barcelona

Per aquesta us comunico que desisteixo del meu contracte de compra:

Nº comanda:
Nom del consumidor:
Signatura del consumidor
:
Data:

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per la vostra part d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per la vostra part, us retornarem el pagament rebut, sense cap demora, un cop el client retorni el producte a les instal·lacions de YogaOne Surya.

El reemborsament es realitzarà utilitzant el mateix mitjà de pagament que s’hagi fet servir per a la transacció inicial.

OBLIGACIONS DE LES PARTS

YogaOne Surya es compromet a proporcionar al CLIENT els productes que hagin estat comprats aplicant la màxima diligència, i també a vetllar pel correcte funcionament de la pàgina web, per a la qual cosa disposarà d’un equip tècnic i informàtic adequat.

El CLIENT es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en cap matèria o infringir drets de terceres persones, també es compromet al pagament del producte seleccionat en el temps i forma fixats en aquestes condicions de venda.

YogaOne Surya no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d’aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes en la xarxa d’internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a YogaOne Surya qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat.

COMUNICACIONS

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de YogaOne Surya qualsevol modificació sobre les seves dades, de manera que aquesta queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació, el CLIENT haurà de posar-la en coneixement de YogaOne Surya en el correu electrònic o telèfons indicats a la nostra pàgina web.

En compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, us informem que les nostres trameses comercials i informacions relatives a la nostra web i als serveis que s’hi ofereixen, es faran per mitjà de correu electrònic a l’adreça que ens faciliteu, sempre amb caràcter revocable. En qualsevol cas, teniu l’opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça info@yogaonesurya.com indicant en l’assumpte la paraula BAIXA.

GENERALITATS

YogaOne Surya perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal practicant totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

NUL·LITAT PARCIAL

En cas que qualsevol clàusula dels presents T&C sigui declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s’interpretaran tenint en compte l’esperit dels presents T&C.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o entendran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. YogaOne Surya i l’usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis als Jutjats i Tribunals del domicili de la part compradora, si l’usuari és un consumidor final, o si escau, als Jutjats i Tribunals de Barcelona si l’usuari és una empresa.

Back To Top